Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA


Član 1.

U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00 i 16/01) u članu 6. tačka 10. tačka zarez na kraju zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: "odnosno za samostalne ugostiteljske radnje od prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih na teritoriji Federacije, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku".

Član 2.

U članu 7. stav 2. tekst iza riječi: "nerezidenta Federacije je" zamjenjuje se riječima: "prosječna bruto plaća zaposlenih na teritoriji Federacije, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec decembar ili posljednji mjesec u kojem je objavljen, tj. mjesec koji je kasniji od ova dva, u kalendarskoj godini koja je neposredno prethodila godini u kojoj se vrše plaćanja, s tim da će način obračunavanja i plaćanja propisati federalni ministar finansija-federalni ministar financija Uputstvom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa".
U stavu 3. tekst iza riječi: "nerezidenta Federacije je" zamjenjuje se riječima: "prosječna bruto plaća zaposlenih na teritoriji Federacije, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec decembar ili posljednji mjesec u kojem je objavljen, tj. mjesec koji je kasniji od ova dva, u kalendarskoj godini koja je neposredno prethodila godini u kojoj se vrše plaćanja, s tim da će način obračunavanja i plaćanja propisati federalni ministar finansija-federalni ministar financija Uputstvom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa".

Član 3.

U članu 9. stav 1. u zagradi riječi: "br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00 i 54/00" zamjenjuju se riječima : "br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00, 54/00 i 16/01".

Član 4.

U članu 11. stav 1. tačka a) iza riječi "obračunavaju" dodaju se riječi: "i plaćaju", a iza riječi "isplate" zarez se zamjenjuje tačkom i preostali tekst se briše.

Član 5.

U članu 11a. iza riječi: "o izvršenoj isplati" dodaju se riječi: "neto plaće, poreza na plaću i doprinosa iz i na plaću i druga lična primanja", a iza riječi "isplati" na kraju dodaje se riječ "istih".


Član 6.

U članu 13. riječi: "od 2%" zamjenjuju se riječima: "propisanoj Zakonom o visini stope kamate na javne prihode".


Član 7.

U članu 17. iza riječi: "tač. b)" riječi: "i c)" brišu se, a tačka na kraju člana zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: "odnosno fizičko lice-zaposlenik iz člana 1. stav 1. tačka c) ovog Zakona, za koje Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine utvrdi da u zakonom propisanom roku nije platilo doprinose iz plaće na svoja primanja koja se prema odredbama ovog Zakona smatraju plaćom".

Član 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s.r. I

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s.r.