Na osnovu člana 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 75.485,74 KM Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica na ime potraživanja Javnog komunalnog preduzeća "Gradska groblja " Visoko za troškove exhumiranja, opremanja i ukopa štićenika Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica "Drin" Fojnica.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica..

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 255/02
6. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.