Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 75.485,74 KM Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica na ime potraživanja Javnog komunalnog preduzeća "Gradska groblja " Visoko za troškove exhumiranja, opremanje i ukopa štićenika Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica "Drin" Fojnica.

II

Sredstva iz točke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica..

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 255/02
6. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.