Na osnovu člana 30. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA DIREKCIJU ZA CIVILNU AVIJACIJU

I

Direkciji za civilnu avijaciju odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu Direkcije za civilnu avijaciju se vrši na slijedeći način:
1. Bruto plaće i naknade u iznosu od 488.200,00 KM terete poziciju "Nabavka
materijala".

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Direkcija za civilnu avijaciju.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 251/02
13. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.