Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novne Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95) i čl. 31. i 32. Zakona o Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O TEMELJNIM KRITERIJIMA I NAČINU
OSTVARIVANJA NOVČANIH POTICAJA U
PRIMARNOJ POLJORPIVREDNOJ PROIZVODNJI IZ
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU


TEMELJNE ODREDBE


I


Ovom odlukom utvrđuju se temeljni kriteriji i način ostvarivanja novčanih poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: poticaji) iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, (u daljnjem tekstu: Proračun Federacije).
Poticaje iz ove odluke ostvaruju fizičke i pravne osobe prema temeljnim kriterijima sukladno uputstvima koja propisuje federalni ministar poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar).
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) voditi će evidenciju fizičkih i pravnih osoba po vrsti i visini ostvarenih poticaja.
Na temelju zahtjeva za isplatu koji moraju biti odobreni od strane Federalnog ministarstva poticaji će se isplaćivati korisnicima iz Proračuna Federacije putem Federalnog ministarstva financija (trezor).


VRSTE POTICAJA


II


Poticaju u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ostvaruju se za:

1. Proizvodnju svježeg kravljeg, ovčijeg i kozijeg mlijeka 0,14 KM/l
2. Uzgoj priplodnih junica sa uzgojno-selekcionim radom 500 KM/grlo
3. Uzgoj priplodnih ovaca 50 KM/grlo
4. Uzgoj priplodnih ovnova 100 KM/grlo
5. Uzgoj priplodnih koza 50 KM/grlo
6. Uzgoj priplodnih jaraca 100 KM/grlo
7. Uzgoj priplodnih omica 500 KM/grlo
8. Uzgoj priplodnih pastuha 1.000 KM/grlo
9. Uzgoj priplodnih nazimica 100 KM/grlo
10.Uzgoj priplodnih nerastova 100 KM/grlo
11.Uzgoj pilenki roditeljskih linija 2.00 KM/kom.
12.Uzgoj 18-tjednih pilenki 1,50 KM/kom.
13.Uzgoj riblje mlađi (20kom/kg mlađi) 2,00 KM/kg
14.Uzgoj matica pčela 10 KM/matica
15.Proizvodnji meda 10 KM/košnica
16.Tov junadi (15.000 tovljenika) 0,7 KM/kg
17.Tov jagnjadi (150.000 tovljenika) 0,5 KM/kg
18.Tov svinja (40.000 tovljenika) 0,4 KM/kg
19.Umatičenje krava 45 KM/grlo
20.Umatičenje ovaca 20 KM/grlo
21.Umatičenje koza 20 KM/grlo
22.Umatičenje svinja 20 KM/grlo
23.Umatičenje konja 100 KM/grlo
24.Vještačko osjemenjivanje krava 20 KM/grlo
25.Proizvodnja sjemenske pšenice 0,10 KM/kg
26.Proizvodnja sjemenskog ječma 0,10 KM/kg
27.Proizvodnja sjemenske raži 0,10 KM/kg
28.Proizvodnja sjemenskog krompira 0,27 KM/kg
29.Proizvodnja sjemenske lucerke i smiljkite 2 KM/kg
30.Proizvodnja sirovog duhana u listu 0,90 KM/kg
31.Proizvodnja merkantilne pšenice 0,05 KM/kg
32.Proizvodnja merkantilnog ječma 0,06 KM/kg
33.Proizvodnja merkantilne raži 0,07 KM/kg
34.Prizvodnja merkantilnog kukuruza u zrnu 0,05 KM/kg
35.Proizvodnja povrća (komišon, parpika,
paradajz, luk, boranija, cvekla, mrkva) 0,10 KM/kg
36.Zasnivanje vinograda (75% stolnih i 25% vinskih sorti) 2.700 KM/ha
37.Zasnivanje voćnjaka mediteranskog područja 2.500 KM/ha
38.Zasnivanje voćnjaka kontinentalnog područja 2.500 KM/ha
39.Zasnivanje voćno-loznih rasadnika na mediteranskom području 25.000 KM/ha
40.Zasnivanje voćnih rasadnikana kontinentalnom području 25.000 KM/ha
41.Subvencioniranje kamata u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji do 4%
42.Podsticaje u razvoju modernih tehnologija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
43.Nepredviđeni poticaji /za rezervna sredstva)
44.Zaštita bilja
45.Sredstva za stručne i administrativne poslove u realizaciji podsticaja
46.Neisplaćene premije za duhan za 2001. godinu.

TEMELJNI KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE POTICAJA


III


(1) Opći kriteriji
1. Fizička i pravna osoba koja je ostvarila proizvodnju ili djelatnost na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i povratnici iz Federacije u Republiku Srpsku, imaju pravo na
ostvarivanje poticaja.
2. Preraspodjela poticaja po kantonima bit će izvršena na temelju procentualnog učešća pojedinih resursa po kantonima u ukupnoj proizvodnji ili djelatnosti na razini Federacije.
3. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada FBiH) preporučit će svim kantonima da tamo gdje ne postoje, formiraju službe koje će omogućiti i pomoći poljoprivrednicima-farmerima da ostvaruju svoja prava na poticaje.
4. U slučaju da se utvrđena sredstva za poticanje po pojedinim stavkama, u cjelosti ili djelimično, ne iskoriste, Vlada FBiH će svojom odlukom omogućiti da se neutrošena sredstva usmjere na druge stavke iz Programa i plana za raspodjelu sredstava za poticanje.

(2) Posebni kriteriji za:

a) Ostvarivanje poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji:
1. Poticanje za proizvedeno i plasirano svježe, ovčije i kozije mlijeko iz oglavlja II točka 1. ove odluke, ostvaruju proizvođači koji su registrirani u kantonalnoj uzgojno-selekcijskoj službi i koji su zaključili ugovore o plasmanu sa registriranim prerađivačima mlijeka, za grla evidentirana u registru Centralne uzgojno-selekcijske službe.
Pravo na poticaje imaju proizvođači koji mjesečno proizvedu i plasiraju najmanje 300 litara kravljeg, odnosno 100 litara ovčijeg ili kozijeg mlijeka. Mlijeko krava i koza mora sadržavati najmanje 3,2 a najviše 4,2% mliječne masti, dok mlijeko ovaca mora imati najmanje 5%, a najviše 8,5% mliječne masti. Kod obračuna poticaja svo proizvedeno i plasirano mlijeko krava, ovaca i koza svodi se na prosječnu masnoću od 3,2%.
2. Poticaje za uzgoj priplodnog podmlatka iz poglavlja II toč. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. ove odluke, ostvaruju uzgajivači koji su registrirani u kantonalnoj uzgojno-selekcijskoj službi i pri tome posjeduju grla upisana u registar matičnih grla, matičnih jata peradi, jata riba i matica pčela Centralne uzgojno-selekcijske službe. Pravo na poticaje za uzgoj priplodnog podmlatka za osobni uzgoj ili za prodaju ostvaruju uzgajivači koji uzgoje najmanje:

- priplodnih junica 1 grlo
- priplodnih ovaca 10 grla
- priplodnih ovnova 2 grla
- priplodnih koza 10 grla
- priplodnih jaraca 2 grla
- priplodnih omica 1 grlo
- priplodnih pastuha 1 grlo
- priplodnih nazimica 5 grla
- priplodnih nerastova 2 grla
- pilenki roditeljskih linija 2.000 kom.
- 18.-tjednih pilenki 2.000 kom.
- riblje mlađi 1.000 kg
- matica pčela 100 kom.
i to samo jednom u proizvodnom životu priplodnog grla pod određenim uvjetima. Obveza je proizvođača riblje mlađi za koju je ostvaren poticaj, da 10 % od vrijednosti poticaja izražene u mlađi, ustupi ribarskim drušvima za poribljavanje voda.
3. Poticaje za proizvodnju meda iz poglavlja II točka 15. ove odluke, ostvaruju proizvođači koji su registrirani u kantonalnoj poljoprivrednoj stručnoj službi, a imaju najmanje 20 košnica pčela za proizvodnju meda.
4. Poticaje za tov junadi, janjadi i svinja iz poglavlja II toč. 16., 17. i 18. ove odluke, ostvaruju držaoci tovnih grla registrirani u Kantonalnoj poljoprivrednoj stručnoj službi i koji utove najmanje pet junadi ili 15 janjadi, ili 15 svinja. Pravo na poticaj za tov imaju držaoci junadi domaćeg porijekla za 300 kg prirasta po junetu između 100 i 400 kg držaoci junadi iz uvoza za 300 kg prirasta po junetu između 200 i 500 kg držaoci janjadi iz domaćeg uzgoja ili iz uvoza za sve priraste između 15 i 45 kg te držaoci svinja iz domaćeg uzgoja za sve priraste između 25 i 125 kg žive mjere životinje.
5. Poticaje za umatičenje iz poglavlja II toč. 19., 20. 21., 22. i 23. ove odluke, ostvaruju pravne osobe sa područja Federacije, registrirane za ovu vrstu djelatnosti (umatičenje uzgojno-selekcijskog rada) pri
kantonalnim ministarstvima mjerodavnim za poslove poljoprivrede, a da pri tome ostvaruju tijesnu suradnju sa Centralnom uzgojno- selekcijskom službom (redovita i uredna dostava podataka). Poticaji
za umatičenje se mogu ostvariti samo za grla koja do sad nisu bila umatičena.
6. Poticaje za vještačko osjemenjivanje krava iz poglavlja II točka 24. ove odluke, ostvaruju ovlašćene općinske veterinarske stanice, ili ovlašćene službe na farmama koje u vlastitoj režiji vrše vještački oplodnju krava, koje su registrirane za vršenje ovih poslova. Mjerilo za ostvarivanje poticaja je utvrđena gravidnost kod grla koje je vještački osjemenjeno, za što je neophodno imati potpis imaoca životinje kod pregleda na gravidnost.
7. Poticaje za proizvodnju sjemena žitarica iz poglavlja II toč. 25., 26., 27., 28. i 29. ove odluke, ostvaruju registrirani proizvođači sjemena. Proizvedeno sjeme za prodaju ili za vlastite potrebe mora imati certifikat mjerodavne institucije o sortnosti i kvalitetu, a površina na kojoj se proizvodi sjeme ne smije bit manja od jedan ha.
8. Poticaje za proizvodnju sirovog duhana u listu iz poglavlja II točka 30. ove odluke, ostvaruju proizvođači koji imaju zaključen ugovor o proizvodnji i otkupu sirovog duhana u listu sa registriranim otkupljivačem.
9. Poticaje za proizvodnju merkantilnih žita iz poglavlja II toč. 31., 32., 33., i 34. ove odluke, ostvaruju proizvođači ako proizvedu i plasiraju registriranim pogonima za preradu, ili prerade u vlastitom registriranom pogonu, najmanje dvije t ječma ili raži, odnosno pet t pšenice ili kukuruza u zrnu.
10.Poticaje za proizvedeno i plasirano povrće iz poglavlja II točka 35. ove odluke, ostvaruju proizvođači povrće koji imaju zaključen ugovor o proizvodnji i otkupu sa registriranim prerađivačem povrća.
11.Poticaje za podizanje novih voćnjaka i vinograda iz poglavlja II toč. 36., 37., i 38. ove odluke, ostvaruju osobe koje su gruntovni vlasnici zemlje i koji na vlastitom posjedu podignu minimalno 0,3 ha do 2 ha novog voćnjaka ili vinograda.
12.Poticaje za zasnivanje voćnih, voćno-loznih rasadnika iz poglavlja II toč. 39. i 40 ove odluke, ostvaruju registrirani osnivači rasadnika koji su upisani u registar proizvođača sjemenskog i sadnog materijala u Federalnom ministarstvu. Pravo na poticaje imaju proizvođači sjemenskog i sadnog materijala koji na vlastitom posjedu ili posjedu pod zakupom na najmanji period od osam godina, zasnuju rasadnik. Proizvođač prethodno mora dostaviti Federalnom ministarstvu investicioni program za podizanje rasadnika na uvid i odobravanje. Nakon odobravanja programa, proizvođaču se akontativno isplaćuje 50 % poticajnih sredstava, a ostatak od 50 % nakon zasnivanja rasadnika.
13.Subvencioniranje kamata za komercijalne kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz poglavlja II točka 41. ove odluke, ostvaruje korisnik komercijalnog kredita za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, ukoliko su kamate na kredite veće od 4 %. Pravo na subvencioniranu kamatu imaju korisnici kredita koji redovito otplaćuju obveze po eventualno ranije preuzetim kreditima. Visina subvencije je ovisna od toga koliko su kamate po kreditima veće od 4 %.
14.Poticaje za razvoj modernih tehnologija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz poglavlja II točka 42. ove odluke, ostvaruju stručne institucije na temelju podnesenog programa-projekta koji mora biti
prihvaćen i odobren od strane Federalnog ministarstva.
15.Rezervna sredstva za nepredviđene intervencije u poticajima za primarnu poljoprivrednu proizvodnju iz poglavlja II točka 43. ove odluke, predviđena su za uporabu kod nedovoljnog obujma predviđenih sredstava za pojedine poticaje i eventualne nove poticaje za koje nisu rezervirana sredstva. Odluku o uporabi nepredviđenih sredstava donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) na prijedlog federalnog ministra.
16.Poticaje za zaštitu iz poglavlja II točka 4 4. ove odluke će odobravati Federalno ministarstvo, a prema dostavljenom programu za zaštitu bilja centralnoj službi zaštite bilja i regionalnim službama zaštite bilja.
17.Sredstva za stručne poslove u realizaciji poticajnih mjera iz poglavlja II točka 45. ove odluke, su sredstva predviđena za financiranje aktivnosti odsjeka za poticaje i projekte u sektoru za poljoprivredu Federalnog ministarstva i drugih aktivnosti koje su u funkciji poticaja.
18.Sredstva iz poglavlja II točka 46. ove odluke, za neisplaćene premije za duhan za 2001 godinu, planirana su na temelju dopisa Federalnog ministarstva financija broj 06-49-1956/02 od 21. 03. 2002. godine.


NAČIN OSTVARIVANJA POTICAJA


IV


Sve vrste poticaja ostvaruju se nakon izvršenih poslova i dostavljanja zahtjeva za isplatu poticaja Federalnom ministarstvu, izuzimajući poticaje za koje se pojedinačno odobravaju avansne isplate kako je navedeno u poglavlju III ove odluke ili ako to odobri Vlada Federacije po zahtjevu korisnika poticaja.
Poticaji se ostvaruju sukladno uputstvima za ostvarivanje poticaja koja propisuje federalni mnistar.
Kontrola opravdanosti zahtjeva za isplatu poticaja i obujma traženih sredstava vršit će Federalno ministarstvo sukladno izdatim uputstvima za ostvarivanje poticaja pojedinačno za sve vrste poticaja.


V


Nadzor nad sporovođenjem ove odluke vrše Federalno ministarstvo i Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.


VI


Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo i Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.


VII


Zadužuju se Federalno ministarstvo i Federalno ministarstvo financija da Vladi Federacije kvartalno dostavljaju izvještaje i analizu o realizaciji poticaja iz ove odluke.


VIII


Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''


V broj 243/02
20. lipnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.