Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O IZMJENAMA ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI
NA PLAN REORGANIZACIJE ''JP PTT SAOBRAĆAJA
BIH SARAJEVO'' I ''HPT D.O.O. MOSTA
R''


I


U Odluci o davanju suglasnosti na Plan reorganizacije ''JP PTT saobraćaja BiH Sarajevo'' i ''HPT d.o.o. Mostar'' (''Službene novine Federacije BiH'', br. 40/00 i 58/01) u točki I stavak 2. mijenja se i glasi:
''Daje se suglasnost na Plan reorganizacije ''HPT d.o.o. Mostar'' usvojen na sjednici Upravnog odbora ''HPT d.o.o. Mostar'', broj UO-35-1-3/02 od 15. 1. 2002. godine u dva pravna subjekta i to:

- ''Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar - HT d.o.o. Mostar''
- ''Hrvatska pošta d.o.o. Mostar - HP d.o.o. Mostar''.''


II


Ova odluka predstavlja osnivački akt za upis novonastalih pravnih subjekata u sudski registar.


III


Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 21/2002
22. siječnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.