Na temelju članka 30. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ASOCIJACIJI STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA U SARAJEVU (ELSA BiH)


I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 1.000 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa na ime Asocijacije studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu (ELSA BiH).


II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Transfer za obrazovanje od značaja za Federaciju " Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, a po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera (dio planiran za Međunarodnu i entitetsku suradnju).


III


Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 242/02
6. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.