Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I ŠPORTA

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 35.000,00 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa za potrebe PEN Centra Bosne i Hercegovine.


II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća pričuva " Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa.

IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 239/02
20. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.