Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FAKULTETU KRIMINALISTIČKIH NAUKA U SARAJEVU

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 25.000,00 KM (dvadesetpettisuća KM) Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu za podršku održavanju skupa "Suvremeni terorizam u kontekstu globalnog konflikta".


II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća pričuva " Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija .

IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 234/2002
22. travnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.