Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU KANTONALNOM ZAVODU ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA SARAJEVO

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 130.000 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa za Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za rekonstrukciju i restauraciju Crkve Sveti Josip - Marijin Dvor.


II

Sredstva iz točke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/02)

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 229/02
6. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.