Na temelju članka 60. stavak 1. Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju (''Službeni list RBiH'', broj 2/92), a u svezi sa člankom IV 5. (1.) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O RAZINI NADOKNADE ZA OBVEZNI ZDRAVSTVENI
PREGLED BILJA U PROMETU PREKO TERITORIJE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I RAZINI
NADOKNADE ZA KONTROLU SREDSTAVA ZA
ZAŠTITU BILJA PRI UVOZU U FEDERACIJU
BOSNE I HERCEGOVINE


I


Ovom odlukom određuje se razina naknade za obvezni zdravstveni pregled pošiljki bilja, sjemena i sadnog materijala koji se izvozi, uvozi i reeksportuje, te transportira preko teritorija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), razina naknade za kontroliranje sredstava za zaštitu bilja pri uvozu u Federaciju i način plaćanja nadoknade.


II


Razina nadoknade za izvršeni zdravstveni pregled pošiljaka bilja koje se izvoze, uvoze i ponovo izvoze (reeksportuju), te se prilikom provoza preko teritorije Federacije pretovaraju, obzirom na vrstu pošiljke iznosi:

1. vagonske, kamionske i kontejnerske pošiljke težine do 10 tona 25,00 KM
a za svaku daljnju tonu, odnosno započetu tonu u pošiljci preko 10 tona još
po 2 (dvije) KM;
2. za brodske pošiljke, osim za brodske pošiljke drva, za svaku započetu
tonu 1 (jednu) KM, a najmanje 50,00 KM za pojedinačnu pošiljku;
3. za brodske pošiljke drva 1,00 (jedna) KM za svaki započeti kubni metar,
a najmanje 30,00 KM po jednoj pošiljci, odnosno 50 pfeninga za svaki
započeti kubni metar celuloznog ili ogrijevnog drveta, a najmanje 20,00
KM po jednoj pošiljci;
4. za avionske pošiljke u kargo prometu do 10 kg 3,00 (tri) KM, za svaki
slijedećih započetih 10 kg još po 1,00 (jednu) KM;
5. za poštanske pošiljke do jednog kilograma 2,00 (dvije) KM, te za svaki
slijedeći, odnosno započeti kilogram 1,00 (jednu) KM;
6. za komadne (denčane) pošiljke (iz zbirnih vagona, kamiona i kontajnera
pošiljke u kombi vozilima, osim pošiljaka iz podtočke 7. ove točke) do 500 kg 10,00 KM, preko 500 do 1000 kg 15,00 KM, preko 1000 do 2000 kg,
20,00 KM, a preko 2000 kg nadoknada se obračunava prema podtočki 1.
ove tačke;
7. za pošiljke bilja što ih putnici ili osoblje prevoznih sredstava nose sa sobom
težine do 10 kg. 3,00 (tri) KM, a za svakih započetih 10 kg još po 1 (jednu) KM. Pošiljke bilja u putničkim automobilima preko 50 kilograma po osobi smatraju se komandnim pošiljkama;
8. za pošiljke drva (trupci, rezana građa, jamsko drvo, razne vrste prerađevina
od drveta) osim brodskih pošiljaka drva 2,00 (dvije) KM za svaki započeti
kubni metar, odnosno 1 (jednu) KM za svaki započeti kubni metar celuloznog ili ogrjevnog drveta;
9. pomoćne pregrade od dasaka na brodu ili šlepu, kao i za obložene daske,
podloške i palete sa vagonskih i kamionskih pošiljaka koje se sa njim
uklanjaju nakon uporabe ili dotrajalosti 5,00 (pet) KM po kubnom metru;
10.pregled ostataka tovara biljnog porijekla nakon čišćenja broda, odnosno
šlepa 30,00 KM po brodu, odnosno šlepu.

Ako u ispravama koje prate pošiljku iz stavka 1. podtoč. 3. i 8. ove točke, količina drva nije izražena u kubnim metrima tada se nadoknada za zdravstveni pregled određuje na način da je jedan prostorni metar jednak 0,7 kubnog metra (1 prm = 0,7 m3).


III


Nadonada za sve vrste pošiljaka sredstava za zaštitu bilja pri uvozu u Federaciju, za svako pojedino sredstvo za zaštitu bilja do 100 kg ili 1001 iznosi 20,00 KM, a svaku započetu tonu iznad 100 kg ili 1001 povećava se za 2,00 (dvije) KM po toni.


IV


Razina nadoknade za obvezni zdravstveni pregled pošiljaka bilja koje su u provozu ili se pretovaraju u provozu kroz Federaciju, određuje se za vagonske, kamionske i brodske pošiljke u visini od 50% od nadoknade propisanih u točki I podtoč. 1., 2. i 8. ove odluke.


V


Razina nadoknade za obvezni zdravstveni pregled pošiljaka sjemena i sadnoga materijala određuje se u razini naknade propisane u točki I podtoč. 1., 2., 4., 6. i 7. ove odluke uvećane za 100%, osim sjemena pšenice i kukuruza.
Obvezni zdravstveni pregled pošiljaka sjemena i sadnog materijala koji se pretovaraju u provozu kroz Federaciju ili su u provozu kroz teritorij Federacije Bosne i Hercegovine određuje se u razini od 50% propisane nadoknade iz stavka 1. ove točke.


VI


Za praznu ambalažu biljnog porijekla koja se vraća u Federaciju, a rabljena je za otpremanje pošiljaka bilja plaća se 50% od razine nadoknade određene u točki I, podtoč. 1. i 2. ove odluke.


VII


Ako izvoznik, uvoznik, odnosno provoznik, zahtijeva da se pregleda ambalaža za robu koja ne podliježe obveznom zdravstvenom pregledu plaća nadoknadu kao i vagonske, kamionske odnosno brodske pošiljke.


VIII


Razina nadonade za obvezni zdravstveni pregled zbirnih pošiljaka povećava se za 50%, ukoliko je pošiljka sastavljena iz više od tri različite vrste biljnih roba, propisanih u točki I podtoč. 1., 2., 4., 5., 6. i 7. ove odluke.


IX


Nadoknada za obvezni zdravstveni pregled pošiljaka bilja u izvozu, uvozu i provozu, odnosno sredstava za zaštitu bilja u uvozu koji se obavlja tijekom noći, nedjeljom i u dane državnih i vjerskih praznika, povećava se jednokratno za 100% od propisane nadoknade.


X


Obvezni zdravstveni pregled pošiljaka bilja, prilikom prelaska carinske linije može se obavljati samo u radno vrijeme granične stanice (prijelaza) za zaštitu bilja i pri dnevnoj svjetlosti, a iznimno noću na graničnim prijelazima za koje je dao odobrenje federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, i ako su osigurani propisani uvjeti za noćni rad.


XI


Ako izvoznik, uvoznik i provoznik ili njihov ovlašćeni zastupnik ne pripremi pošiljku bilja za zdravstveni pregled ili pošiljku sredstava za zaštitu bilja, a pozove graničnog federalnog inspektora za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: granični inspektor) i ako granični inspektor izađe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, izvoznik, provoznik, uvoznik ili njihov ovlašćeni zastupnk dužan je za njegov izlazak platiti dangubu inspektorovoga čekanja i nadoknaditi ostale troškove.


XII


Ako se zdravstveni pregled bilja pri uvozu, izvozu i provozu vrši izvan sjedišta granične inspekcije, uvoznik, izvoznik, provoznik ili njihov ovlašteni zastupnik dužan je graničnome inspektoru koji vrši pregled i na ispostavljeni račun platiti putne troškove i osigurati mu prijevoz, ako je to nužno za kvalitetno i blagovremeno obavljanje pregleda.


XIII


Uvoznik, izvoznik i provoznik, odnosno ovlašteni zastupnik, dužan je uz zahtjev za zdravstveni pregled pošiljaka bilja ili sredstava za zaštitu bilja na graničnom prijelazu priložiti dokaz o uplati nadoknade propisane ovom odlukom.


XIV


Novčani iznosi utvrđeni u ovoj odluci za obvezni zdravstveni pregled pošiljaka bilja kao i sredstava za zaštitu bilja u prometu preko teritorije Federacije su prihod Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.


XV


Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o razini nadoknade za obvezni pregled bilja u prometu preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 24/97).


XVI


Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 18/2002
10.siječnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.