Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima - proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU UNIVERZITETU U SARAJEVU, INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 5.800 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina za učestvovanje na naučnom skupu "Ratovi u Jugoslaviji 1991-1999. godine."


II

Sredstva iz tačke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog finansiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine Univerzitetu u Sarajevu, Institutu za istraživanje zločina ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/02)

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 222/02
6. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.