Temeljem čl. 30. i 32. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/2002), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TRANSFERA ZA FOND ZA NAKLADNIŠTVO" UTVRĐENOG PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za fond za nakladništvo" utvrđenih u razdjelu 21. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), kako slijedi:

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA FOND ZA NAKLADNIŠTVO

1.500.000,00 KM

R.

br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija-

primalac

Iznos

1

2

3

4

5

1.

Stvaralaštvo

Pisaca

-Novija

književnost

-Kritičkoteorijska

djela

Autori i

nakladnici

240.000,00 KM

Kriteriji za tekuću književnost: nova djela (prva izdanja) iz domaće autorske produkcije, s relevantnom estetskom, kritičko-teorijskom i kulturnom vrijednošću.


R.

br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacijski

primalac

Iznos

2.

Prevoditeljstvo

-          Važnija djela tekuće književnosti u svijetu

-Teorijska razmatranja

Prevoditelji i nakladnici

240.000,00 KM

Kriteriji za prevoditeljstvo:

-          naslovi kojima se smanjuje zaostajanje u recepciji važnih djela i trendova tekuće književnosti u svijetu;

-          djela iz oblasti teorijskih razmatranja problematike građanskog društva, etničkih identiteta i nazionalizma;

-          djela koja pružaju kompetentan uvid u savremene tokove književne, društvene i kulturne teorije.

3.

Kulturna baština

Izvorni tekstovi i istraživanja iz oblasti kulturne baštine

Autori i nakladnici

300.000,00 KM

Kriteriji za kulturnu baštinu:

-          izvorni tekstovi i istraživanja o dosad malo ili nikako objavljenim i vrednovanim pojavama s područja nacionalnih kultura;

-          rezultati bazičnih projekata i istraživanja, koji se po prvi put objelodanjuju;

-          znanstveno utemeljeni rezultati kritičnih reinterpretacija i revolarizacija tradicionalnih tumačenja kulturno-povijesnih fenomena i formacija.

4.

Periodika

Časopisi

Nakladnici

375.000,00 KM

Kriteriji za periodiku u kojoj se njeguje autorska produkcija iz oblasti tekuće književnosti i prevodilaštva:

-          afirmirani časopisi sa višegodišnjom tradicijom

-          novi projekti koji imaju dobro osmišljenu programsku orijentaciju

5.

Dizajn knjiga i publikacija

-Klasični dizajn

-Elektronski dizajn

Dizajneri i nakladnici

45.000,00 KM

Kriteriji za dizajn u klasičnom i elektronskom nakladništvu: autorski projekti koji kreativno sudjeluju u postizanju općih ciljeva za raspodjelu sredstava, u svezi s poboljšanjem položaja autora i knjige

6.

Plasman i promoviranje knjiga i časopisa

 

-Plasman društveno vrijednih knjiga i elektronskog nakladništva

-Promoviranje knjiga i časopisa

Organizatori sajmova i prezentacija

180.000,00 KM

Kriteriji za promoviranje i život knjiga i časopisa: projekti kojima se pospješuje i na seriozan način intenzivira prisutnost knjige i časopisa, odnosno autorskog rada i izdavačkih rezultata, u domaćem i međunarodnom kulturnom i književnom životu.

7.

Servisiranje poslova Fondacije i materijalni troškovi

-Naknade članovima Odbora povjerenika, Izvršnog odbora, tajnika i računovođe-Materijalni troškovi

Članovi organa Fondacije

120.000,00 KM

Kriterij za servisiranje poslova Fondacije propisani su Pravilnikom o naknadama za rad na poslovima Fondacije.

II

Za sve programske stavke , utvrđene Programom iz točke I ove odluke će se raspisati natječaj, sukladno Pravilniku o procedurama i kriterijima za raspodjelu sredstava Fondacije za nakladništvo.

III

Izbor korisnika sredstava će vršiti Odbor povjerenika Fondacije za nakladništvo, sukladno kriterijima predviđenim za svaku programsku stavku posebno.

IV

Iznos 50% sredstava planiranih pod st. 1.,2, i 3. Programa iz točke I ove odluke će se dodijeliti kao revolving sredstva s obvezom povrata, sukladno uvjetima uporabe i rokovima vraćanja koji će se urediti ugovorom.

V

Za svaki izdatak odluku donosi Odbor povjerenika dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova.

VI

Za izdatke do iznosa 1.000,00 KM odluku može donijeti Predsjednik Odbora povjerenika , s tim što je obvezan tromjesečno podnijeti izvješće Odboru povjerenika o raspolaganju sredstvima.

VII

Odbor povjerenika Fondacije za nakladništvo će izvještavati o utrošenim sredstvima Federalno ministarstvo financija i Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, tromjesečno.

VIII

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 214/02
6. lipnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.