Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima - proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA - FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

I

Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta- Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa odobrava se pokriće nedovoljno predviđenih izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) iz vlastitih ušteda.


II

Nedovoljno predviđeni izdaci u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa se pokrivaju na sljedeći način:
1. Izdaci za usluge prijevoza i goriva u iznosu od 9.340,00 KM terete poziciju
"Unajmljivanje imovine i opreme" za isti iznos.
2. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 20.100,00 KM terete poziciju "Unajmljivanje
imovine i opreme" za isti iznos.
3. Ugovorene usluge u iznosu od 11.808,00 KM terete poziciju "Unajmljivanje imovine i
opreme" za isti iznos.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 203/02
16. maja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.