Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima - proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA

I

Federalnom zavodu za programiranje razvoja odobrava se pokriće nedovoljno predviđenih izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) iz vlastitih ušteda.


II

Nedovoljno predviđeni izdaci u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalni zavod za programiranje razvoja se pokrivaju na slijedeći način:
1. Putni troškovi u iznosu od 10.000,00 KM terete poziciju "Ugovorene usluge" za isti
iznos.
2. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 2.800,00 KM terete poziciju "Izdaci za energiju".

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalni zavod za programiranje razvoja.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 201/02
16. maja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.