Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97 i 7/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PRIORITETNIH VERTIKALNIH PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OD INTERESA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE I PRIORITETNIH NAJSLOŽENIJIH OBLIKA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ ODREĐENIH SPECIJALISTIČKIH DJELATNOSTI KOJE ĆE SE PRUŽATI OSIGURANIM OSOBAMA NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Ovom odlukom privremeno će se financirati, sredstvima fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: federalni fond solidarnosti), utvrđeni:
1. Prioritetni vertikalni programi zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i
Hercegovine ( u daljnjem tekstu: prioritetni federalni programi zdravstvene zaštite) i
2. Prioritetni nasjloženiji oblici zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih
djelatnosti.
Financiranje iz stavka 1. ove točke, na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom i ovom odlukom, vršit će se do donošenja odluke Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivanju obima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ( u daljnjem tekstu: osnovni paket zdravstvenih prava).

Prioritetni federalni programi zdravstvene zaštite

II

Prioritetni federalni programi zdravstvene zaštite utvrđuju se za pružanje zdravstvenih usluga, i to:
a) kemodijaliza,
b) citoterapija kod malignih oboljenja,
c) radioterapija kod malignih oboljenja,
d) nabavka lijeka "Glivec".

III


Kod pružanja zdravstvenih usluga iz točke II ove odluke, iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, financirat će se, i to:
a) Kemodijaliza:
- zdravstvena usluga,
- potrošni materijal,
- broj slučajeva u jednoj godini: najmanje 800,
- broj zdravstvenih usluga: najmanje 129.600
Vrijednost programa: 11.000.000 KM
b) Citoterapija kod malignih oboljenja:
- nabavka citostatika utvrđenih Listom esencijalnih lijekova Federacije Bosne i
Hercegovine.
Vrijednost programa: 4,700.000 KM.
c) Radioterapija kod malignih oboljenja:
- zdravstvena usluga,
- troškovi bolničkih dana,
- potrošni materijal.
Vrijednost programa: 5,300.000 KM
Sredstva utvrđena za programe pod b) i c) ove točke mogu se, zavisno od potrebe preljevati iz jednog programa u drugi.
d) Nabavka lijeka "GLIVEC"
Broj slučajeva u jednoj godini: najmanje 50
Vrijednost programa: 1,000.000 KM

Prioritetni najsloženiji oblici zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti

IV

Utvrđuje se pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, i to:
a) Kardiokirurgija
- Balondilatacija;
- CABG-by pass;
- Implantacija valvule;
- Koronarografija;
- PTCA stent procedura;
- Operativni zahvati kongenitalnih srčanih mana kod djece.
Kod pružanja zdravstvenih usluga -kardiokirurgije, iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, financiraju se: zdravstvene usluge, troškovi bolničkih dana i lijekovi.
Vrijednost programa: 6,000.000 KM
b) Transplantologija:
b.1. Transplantacija bubrega:
Kod pružanja zdravstvene usluge - transplantacija bubrega, iz sredstava federalnog fonda solidarnosti financiraju se: zdravstvene usluge, troškovi bolničkih dana i lijekovi.
Broj slučajeva u jednoj godini: najmanje 30.
Vrijednost programa: 1,200.000 KM
b.2. Transplantacija jetre:
Kod pružanja zdravstvene usluge -transplantacija jetre, iz sredstava federalnog fonda solidarnosti financiraju se: zdravstvene usluge, troškovi bolničkih dana i lijekovi.
Broj slučajeva u jednoj godini: najmanje 2.
Vrijednost programa: 100.000 KM
b.3. Transplantacija koštane srži i matičnih ćelija:
Kod pružanja zdravstvene usluge - transplantacija koštane srži i matičnih ćelija, iz sredstava federalnog fonda solidarnosti financiraju se: zdravstvene usluge, troškovi bolničkih dana i lijekovi.
Vrijednost programa: 750.000 KM
c) Neurokirurgija
Kod pružanja zdravstvene usluge - neurokirurgije, iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, financiraju se: zdravstvena usluga (uzima se u obzir da na cijenu utječe veličina deformiteta i potreba ugradnje implantata), troškovi bolničkih dana i lijekovi.
Vrijednost programa: 4,000.000 KM
d) Ortopedija i traumatologija:
d.1. Operacija deformiteta kičme
Kod pružanja zdravstvene usluge -operacija deformiteta kičme , iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, financiraju se: zdravstvena usluga (uzima se u obzir da na cijenu utječe veličina deformiteta i potreba ugradnje implantata), troškovi bolničkih dana i lijekovi.
Broj slučajeva u jednoj godini: najmanje 12.
Vrijednost programa: 50.000 KM
d.2. Operacija multiplih prijeloma kičme
Kod pružanja zdravstvene usluge -operacija multiplih prijeloma kičme , iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, financiraju se: zdravstvena usluga (uzima se u obzir da na cijenu utječe veličina deformiteta i potreba ugradnje implantata), troškovi bolničkih dana i lijekovi.
Vrijednost programa: 150.000 KM
d.3. Operacija multiplih prijeloma karlice
Kod pružanja zdravstvene usluge -operacija multiplih prijeloma karlice , iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, financiraju se: zdravstvena usluga (uzima se u obzir da na cijenu utječe veličina deformiteta i potreba ugradnje implantata), troškovi bolničkih dana i lijekovi.
Broj slučajeva u jednoj godini: najmanje 16.
Vrijednost programa: 100.000 KM
e) Torakokirurgija:
e.1. Operacija karcinoma broncha
Kod pružanja zdravstvene usluge -operacija karcinoma broncha , iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, financiraju se: zdravstvena usluga, troškovi bolničkih dana, dijagnostički i terapeutski postupci.
Broj slučajeva u jednoj godini: najmanje 50.
Vrijednost programa: 250.000 KM
e.2. Operacija karcinoma jednjaka
Kod pružanja zdravstvene usluge -operacija karcinoma jednjaka , iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, financiraju se: zdravstvena usluga, troškovi bolničkih dana, dijagnostički i terapeutski postupci.
Broj slučajeva u jednoj godini: najmanje 20.
Vrijednost programa: 120.000 KM
f) Ostale dijagnoze
f.1. Kemofilija
Kod liječenja kemofilije, iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, financiraju se troškovi lijekova utvrđeni Listom esencijalnih lijekova Federacije Bosne i Hercegovine.
Vrijednost programa: 250.000 KM
f.2. AIDS
Kod liječenja AIDS-a, iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, financiraju se: troškovi lijekova utvrđenih Listom esencijalnih lijekova Federacije Bosne i Hercegovine, troškovi bolničkih dana, dijagnostički i terapeutski postupci.
Broj slučajeva u jednoj godini: najmanje 8.
Vrijednost programa: 100.000 KM

V

Vrstu i opseg zdravstvene zaštite utvrđene ovom odlukom, osigurane osobe ostvaruju sukladno posebnom propisu kojim se uređuje način ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i kriterijima i načinu korištenja sredstava federalnog fonda solidarnosti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će posebnom odlukom utvrditi osobno sudjelovanje osiguranih osoba u troškovima korištenja vidova zdravstvene zaštite utvrđenih u ovoj odluci.

VI

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH",a primjenjivat će se od 1. lipnja 2002. godine.

V broj 692/01
30. studenoga 2001. godine
Sarajevo
Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.