Na osnovu člana 12. stav 2. tačka 5. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (''Službene novine Federacije BiH'', br. 6/95, 25/97, 13/00, 36/00, 54/00 i 22/01), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U
O UTVRĐIVANJU KOLIČINA DIZEL-GORIVA D-2
ZA POTREBE RUDNIKA I TERMOELEKTRANA
ZA 2002. GODINU


I


Ovom odlukom se utvrđuju količine dizel-goriva D-2 za 2002. godinu, isključivo namijenjenog za potrebe proizvodnje u rudnicima i termoelektranama, za sljedeće korisnike:

 

                             Korisnik           Količina(litara/mjesečno)

1. RUDNICI

            1.537.400,00

1.1. Rudnik mrkog uglja ''Kakanj'', Kakanj

               316.000,00

1.2. Rudnik mrkog uglja ''Zenica, Zenica

                 17.500,00

1.3. Rudnik mrkog uglja ''Breza'', Breza

                 19.200,00

1.4. Rudnik mrkog uglja ''Abid Lolić'', Bila

                   6.200.00

1.5. Rudnik uglja ''Gračanica'', Gornji Vakuf

               125.000,00

1.6. Rudnik uglja ''Kreka'', Tuzla

               172.300,00

1.7. Rudnik mrkog uglja ''Đurđevik'', Đurđevik

               220.000,00

1.8. Rudnik mrkog uglja ''Banovići'', Banovići

               537.000,00

1.9. Rudnik uglja ''Tušnica'', Livno

                 42.200,00

1.10.Rudnici boksita Jajce

                 30.000,00

1.11.Rudnik boksita ''BX'', Čitluk

                 11.000,00

1.12.Rudnik mangana Bužim

                 25.000,00

1.13.Rudnik boksita ''Široki Brijeg'', Široki brijeg

                   8.000,00

1.14.Rudnik boksita ''Posušje'', Posušje

                   8.000,00

2. TERMOELEKTRANE

                 75.000,00

2.1. TE ''Tuzla'', Tuzla

                 45.000,00

2.2. TE ''Kakanj'', Kakanj

                 30.000,00


II


Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), izdavat će saglasnosti za nabavku mjesečnih količina dizel-goriva
D-2 za korisnike iz tačke I ove odluke, te pratiti realizaciju nabavki na osnovu izdatih saglasnosti.
Obavezuju se korisnici iz tačke I ove odluke, da Ministarstvu dostavljaju redovne izvještaje o realizovanim nabavkama dizel-goriva D-2.
Korisnici iz stava 2. ove tačke obavezni su dostavljati mjesečne izviještaje do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec a cjelovit godišnji izvještaj do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.


III


Pravna lica koja prodaju naftne derivate dužna su:

- na računu o prodaji dizel-goriva D-2 pravnim licima iz tačke I ove odluke,
naznačiti da se radi o oslobađanju od plaćanja poreza na promet proizvoda
u skladu sa Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga i ovom odlukom,
- primjerak računa dostaviti Ministarstvu i Federalnom ministarstvu finansija
- Federalnom ministarstvu financija - Poreznoj upravi Federacije BiH.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 9/2002
10. januara 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.