Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o fondacijama i zakladama ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donosi

ODLUKU
O TEMELJU FONDACIJE ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BRANITELJSKIH POPULACIJA

I

Ovom odlukom utemeljuje se Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija (u daljnjem tekstu: Fondacija).

II

Fondacija je imovina (novčana i druga sredstva) namijenjena za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija domovinskog rata : vojnih invalida, članova obitelji branitelja, poginulih i nestalih branitelja, kao i razvojačenih branitelja.

III

Fondacija je pravna osoba.
Skraćeni naziv Fondacije je FBP.
Sjedište Fondacije je u Sarajevu.

IV

Fondacija ima Statut, koji mora biti sukladan sa zakonom i propisima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljenjem tekstu: Vlada).
Suglasnost na statut daje Vlada.

V

Fondacija ima pečat koji sadrži latinicom ispisan tekst: "Bosna i Hercegovina-Federacija Bosne i Hercegovine, Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija".

VI

Djelatnost Fondacije je pružanje pomoći u: opravci i sanaciji obiteljskih i stambenih zgrada, stanova u privatnom vlasništvu i stanova na kojima postoji stanarsko pravo, izgradnji novih stambenih jedinica, osiguranje povoljnih kredita za ove namjene i druge aktivnosti sukladno sa statutom Fondacije.

VII

Za osnivanje i rad Fondacije osigurana su sredstva u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu u iznosu od 4.483.976,00 KM ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02).

VIII

Fondacija stiče prihode:
- od sredstava dobivenih iz multilateralnih i bilateralnih programa pomoći,
- od ulaganja koja osiguravaju Bosne i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine,
- od donacija domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba,
- iz drugih izvora, sukladno sa zakonom i statutom Fondacije.

IX

Organi Fondacije su: Odbor povjerenika i Izvršni odbor.

X

Odbor povjerenika je organ upravljanja Fondacije.
Odbor povjerenika sastoji se od predsjednika i šest članova, koje imenuje Vlada.
Predsjednik Odbora povjerenika imenuje se iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.
Članovi odbora povjerenika imenuju se iz reda predstavnika federalnih ministarstava i drugih institucija koje odredi Vlada , na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata .

XI

Izvršni odbor je izvršni organ Fondacije koga sačinjavaju predsjednik i dva člana koje imenuje Vlada na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata .


XII

Fondacija ima administrativnu, tehničku i financijsku samostalnost, što se bliže uređuje statutom Fondacije.

XIII

Sustav, nadležnost, mandat, način odlučivanja, odgovornost i druga pitanja od značaja za rad Odbora povjerenika i Izvršnog odbora Fondacije uređuje se statutom Fondacije.
Fondacija može imati i druge organe sukladno sa statutom.

XIV

Fondacija počinje sa radom danom upisa u Registar foindacija.

XV

Nadzor nad radom Fondacije vrši Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

XVI

Fondacija podnosi Vladi godišnje izvješće o svom radu, a na traženje Vlade i u kraćem roku.

XVII

Vlada će imenovati predsjednika i članove organa iz toč. X i XI ove odluke, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Odbor povjerenika donijet će statut Fondacije u roku od 30 dana od dana imenovanja.

XVIII

Fondacija prestaje sa radom kad prestane svrha njenog utemeljenja, o čemu odlučuje Vlada, na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata .

XIX

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o osnivanju Fondacije za pomoć u stambenom zbrinjavanju pripadnika boračkih populacija ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/00).

XX

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 191/02
16. svibnja 2002. godine
Sarajevo
Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.