Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95) i tačke III u vezi sa tačkom II Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/99 i 52/00), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CIJENE PRIRODNOG GASA

I

Daje se saglasnost na cijenu prirodnog gasa:
Cijena prirodnog gasa za distributivna privredna društva i javna preduzeća na području Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 350,00 KM/1000Sm3 (0,35 KM/Sm3).

II

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/00).

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 1.3.2002. godine..


V broj 188/02
13. maja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.