Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU CARINSKOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 150.000,00 KM Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za troškove štampanja i distribucije obrazaca EUR-1.


II


Sredstva iz točke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Carinska uprava Federacije Bosne i Hercegovine.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 184/02
16. svibnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.