Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima - proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU CARINSKOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 150.000,00 KM Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za troškove štampanja i distribucije obrazaca EUR-1.


II


Sredstva iz tačke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III


Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Carinska uprava Federacije Bosne i Hercegovine.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 184/02
16. maja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.