Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O FINANCIRANJU CENTRA ZA JEDNAKOST I RAVNOPRAVNOST
POLOVA IZ SREDSTAVA TEKUĆE PRIČUVE PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU


I

Iz sredstava tekuće pričuve Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobravaju se Centru za jednakost i ravnopravnost polova dodatna sredstva po stavkama kako slijedi:

Nakanada troškova zaposlenih 6.000,00 KM
Izdaci za materijal i usluge:
Putni troškovi 3.200,00 KM
Izdaci za energiju 6.200,00 KM
Izdaci za komunalne usluge 8.400,00 KM
Nabavka materijala 3.900,00 KM
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.600,00 KM
Unajmljivanje imovine i opreme 28.100,00 KM
Izdaci za tekuće održavanje 1.600,00 KM
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga 1.300,00 KM
Ugovorene usluge 2.700,00 KM
Ukupno 63.000,00 KM

II

Sredstva iz taočke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija i Centar za jedankost i ravnopravnost polova svako u okviru svoje nadležnosti

IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 176/02
22. travnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.