Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O FINANSIRANJU CENTRA ZA JEDNAKOST I RAVNOPRAVNOST
POLOVA IZ SREDSTAVA TEKUĆIH REZERVI BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU


I

Iz sredstava tekućih rezervi Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobravaju se Centru za jednakost i ravnopravnost polova dodatna sredstva po stavkama kako slijedi:

Nakanada troškova zaposlenih 6.000,00 KM
Izdaci za materijal i usluge:
Putni troškovi 3.200,00 KM
Izdaci za energiju 6.200,00 KM
Izdaci za komunalne usluge 8.400,00 KM
Nabavka materijala 3.900,00 KM
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.600,00 KM
Unajmljivanje imovine i opreme 28.100,00 KM
Izdaci za tekuće održavanje 1.600,00 KM
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga 1.300,00 KM
Ugovorene usluge 2.700,00 KM
Ukupno 63.000,00 KM

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuće rezerve Vlade Federacije" iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija i Centar za jedankost i ravnopravnost polova svako u okviru svoje nadležnosti

IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 176/02
22. aprila 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.