Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), u vezi sa člankom 38. Zakona o proračunima -budžetima u Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU POZAJMICE IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se pozajmica Hercegovačko-neretvanskom kantonu u iznosu od 1.500.000 KM za sanaciju plaća.


II

Sredstva iz točke I ove odluke se pozajmljuju pod slijedećim uvjetima: kamatna stopa 0, rok vraćanja: 31.12.2002. godine i uz osiguranje mjenice.

III

Sredstva iz točke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 175/02
6. svibnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.