Na osovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), u vezi sa članom 38. Zakona o budžetima-proračunima u Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU POZAJMICE IZ BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se pozajmica Hercegovačko-neretvanskom kantonu u iznosu od 1.500.000 KM za sanaciju plaća.


II

Sredstva iz tačke I ove odluke se pozajmljuju pod slijedećim uvjetima: kamatna stopa 0, rok vraćanja: 31.12.2002. godine i uz obezbjeđenje mjenice.

III

Sredstva iz tačke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 175/02
6. maja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.