Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), a u skladu sa članom 190. stav 1. Zakona o vodama (''Službene novine Federacije BiH'', broj 18/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O STOPAMA ODNOSNO IZNOSIMA
POSEBNIH VODOPRIVREDNIH NAKNADA


I


Daje se saglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o stopama odnosno iznosima posebnih vodoprivrednih naknada.


II


Ova odluka objavit će se u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 3/2002
10. januara/siječnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.