Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), a u vezi sa člankom 17. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRIČUVE
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU KAO JEDNOKRATNU POMOĆ
INSTITUCIJAMA KULTURE BOSNE I HERCEGOVINE


I


Odobravaju se sredstva iz tekuće pričuve Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu u iznosu od 400.000,00 KM kao jednokratnu pomoć za osam institucija kulture Bosne i Hercegovine.


II


Odobrena sredstva rasporedit će se kako slijedi:

- Zemaljski muzej Sarajevo 92.000,00 KM
- Historijski muzej BiH 35.000,00 KM
- Umjetnička galerija BiH 40.000,00 KM
- Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti 30.000,00 KM
- Zavod za zaštitu kulturno-historijskog
i prirodnog naslijeđa BiH 49.000,00 KM
- Biblioteka slijepih i slabovidnih BiH 26.000,00 KM
- Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 108.000,00 KM
- Kinoteka BiH 20.000,00 KM


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim
Novinama Federacije BiH''.


V broj 159/02
22. travnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.