Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), i člana 18. Zakona o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 41/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIHVATANJE
KREDITA MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE
ZA RAZVOJ (IDA) ZA PROJEKT
''UPRAVLJANJE CESTAMA I SIGURNOST''


I


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) prihvata Projekt ''Upravljanje cestama i sigurnost'', koji će se finansirati iz sredstava kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) (u daljem tekstu: Asocijacija) u iznosu od 24.200.000,00 Specijalnih prava vučenja (dvadesetčetirimilionadvijestotinehiljada SDR), od čega se 16.130.000,00 Specijalnih prava vučenja (šesnaestmilionastotinutridesethiljada SDR) odnosi na Federaciju Bosne i Hercegovine.


II

Vlada Federacije potvrđuje da je dokumentacija parafirana tokom pregovora prihvatljiva za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), a posebno:
-Sporazum o razvojnom kreditu između Bosne i Hercegovine i
Asocijacije i
-Projektni sporazum između Federacije i Asocijacije.

III


U cilju realizacije Projekta iz tačke I ove odluke, Vlada Federacije će Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine podnijeti na odobrenje prijedlog kreditnog zaduženja u iznosu od 16.130.000,00 Specijalnih prava vučenja (šesnaestmilionastotinutridesethiljada SDR).


IV


Za potpisivanje Projektnog sporazuma za Projekt ''Upravljanje cestama i sigurnost'' između Federacije i Asocijacije ovlašćuje se predsjednik Federacije BiH.


V


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, svako iz svoje nadležnosti.


VI


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 139/02
21. marta 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.