Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU FONDACIJI ZA ODRŽIVI RAZVOJ
ZA SUFINANCIRANJE PILOT PROJEKTA LOKALNOG
RAZVITKA (LDP)


I


Iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) odobrava se izdvajanje u iznosu od 10.073,00 KM Fondaciji za održivi razvoj za sufinanciranje Pilot projekta lokalnog razvitka (LDP), za treći kvartal.


II


Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje financira međunarodna zajednica'' iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija i Vlada federacije BiH svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 711/02
23. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.