Na osnovu člana 59. st. 1. i 3. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga – Prečišćeni tekst (''Službene novine Federacije BiH'', broj 49/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O PRIVREMENOM POVEĆANJU STOPE POREZA NA
PROMET ULJA ZA LOŽENJE EKSTRA LAHKO I LAHKO
SPECIJALNO (EL I LS)


I


Stopa poreza na promet proizvoda utvrđena u tarifnom broju 2. Tarife poreza na promet proizvoda, koja je sastavni dio Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga )''Službene novine Federacije BiH'', br. 6/95, 25/97, 13/00, 36/00, 54/00 i 22/01), za ulje za loženje ekstra lahko i lahko specijalno (EL I LS) povećava se sa 10% na 20%.


II


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH'', a primjenjivat će se najduže šest mjeseci od dana njenog stupanja na snagu.


V broj 710/02
30. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.