Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), u vezi s članom 38. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU POZAJMICE IZ BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU FEDERALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE


I


Iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) odobrava se pozajmica Federalnoj upravi civilne zaštite u iznosu od 212.983.00 KM za fazu IV Memoranduma o razumijevanju pod nazivom ''Program čišćenja mina 2001 CARDS''.


II


Sredstva iz tačke I ove odluke se pozajmljuju pod slijedećim uvjetima: kamatna stopa 0, rok vraćanja odmah po uplati 10% vrijednosti Ugovora faze IV Memoranduma o razumijevanju ili 50% vrijednosti Ugovora faze V od strane Komisije Evropske zajednice, odnosno najdalje do 31. 1. 2003. godine i uz osiguranje mjenice.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, i Federalna uprava civilne zaštite.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog danom donošenja, a objavit će se u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 709/02
23. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.