Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU PCU OBRAZOVANJE ZA
SUFINANCIRANJE ''RAZVOJNOG PROJEKTA
OBRAZOVANJA'' U TREĆEM I ČETVRTOM
TROMJESEČJU 2002. GODINE


I


Iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 225.228,00 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa – Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, PCU Obrazovanje za sufinanciranje ''Razvojnog projekta obrazovanja'' u trećem i četvrtom tromjesečju 2002. godine.


II


Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje financira međunarodna zajednica'' iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa – Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Vlada federacije Bosne i Hercegovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 708/02
30. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.