Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU PCU OBRAZOVANJE ZA
SUFINANSIRANJE ''RAZVOJNOG PROJEKTA
OBRAZOVANJA'' U TREĆEM I ČETVRTOM
TROMJESEČJU 2002. GODINE


I


Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 225.228,00 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa, PCU Obrazovanje za sufinansiranje ''Razvojnog projekta obrazovanja'' u trećem i četvrtom tromjesečju 2002. godine.


II


Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica'' iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa i Vlada federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 708/02
30. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.