Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O ISPLATI NAKNADE LIČNOG DOHOTKA PO
PRESUDI KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU BROJ
GŽ: 610/02 OD 16. 5. 2002. GODINE


I


IBRAHIMU TIRKU odobrava se isplata naknade ličnog dohotka iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu u iznosu od 16.046,00 KM, a prema presudi Kantonalnog suda u Sarajevu broj GŽ: 610/02 od 16. 5. 2002. godine.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 706/02
23. decembra/prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.