Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 65/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2003. GODINU
ZA HRVATSKU UDRUGU LOGORAŠA
DOMOVINSKOG RATA - MOSTAR


I


Iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 65/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 20.000 KM za Hrvatsku udrugu logoraša domovinskog rata - Mostar


II


Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Tekuća pričuva Vlade Federacije'' Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 700/02
23. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.