Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 65/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2003. GODINU
ZA HRVATSKU UDRUGU LOGORAŠA
DOMOVINSKOG RATA - MOSTAR


I


Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 65/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 20.000 KM za Hrvatsku udrugu logoraša domovinskog rata - Mostar


II


Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Tekuća rezerva Vlade Federacije'' Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 700/02
23. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.