Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), i člana 30. Poslovnika o radu Vlade, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG ODBORA
PROJEKTA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA
ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BiH


I


Obrazuje se Koordinacioni odbor Projekta upravljanja ljudskim resursima organa i tijela Federacije BiH u sastavu:

1. PERO IVOŠEVIĆ, predsjednik iz Federalnog ministarstva finansija – financija – Trezor
2. SENID GERIN, član iz Ocean-a
3. FRANJO TOLIĆ, član iz Stručne službe Vlade Federacije BiH.


II


Zadatak Koordinacionog odbora Projekta je da stvori uvjete za implementaciju projekta, da prati proces realizacije te da donosi korektivne mjere.


III


Koordinacioni odbor:

- imenuje koordinatora Projekta i glavnog menadžera implementacije i druge organe Projekta,
- donosi smjernice i termin-plan Projekta,
- osigurava resurse za implementaciju Projekta,
- usvaja ključne projektne dokumente

Koordinacioni odbor obavještava Vladu Federacije BiH o pojedinim fazama pripreme, odnosno realizacije Projekta.


IV


Rok za realizaciju zadataka iz Projekta je jedna godina.


V


Federalno ministarstvo finansija – financija će za ove namjene osigurati 450.000,00 KM iz tekuće rezerve Budžeta Federacije BiH za 2003. godinu


V broj 699/02
30. decembra/prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.