Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 74. sjednici održanoj 23. decembra 2002. godine, donijela je slijedeću


O D L U K U

O REALIZACIJI PROJEKTA LIFE 02 TCY/BIH/009 POD
NAZIVOM ''USPOSTAVA OPERATIVNE JEDINICE
KOORDINACIONOG ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
BIH'' (U DALJNJEM TEKSTU: LIFE PROJEKAT)


I


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvata realizaciju LIFE projekta.


II


Za rukovođenje LIFE projektom ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ovlašćuju se:
MLADEN RUDEŽ, kopredsjedavajući Koordinacionog odbora za okoliš BiH i
MEHMED CERO, pomoćnik federalnog ministra prostornog uređenja i okoliša.


III


Za potrebe realizacije ovog projekta Regionalni centar za okoliš, Ured za BiH će otvoriti poseban jedinstveni račun, gdje će biti deponovani potpisi ovlaštenih osoba iz prethodnog člana, a za povlačenje sredstava sa računa bit će potrebno supotpisivanje osoba koje će svojom Odlukom ovlastiti Vlada Republike Srpske


IV


Supotpisivanje znači potpisivanje po jedne od ovlaštenih osoba ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske, za sve platne naloge i druge akte potrebne za implementaciju LIFE projekta, u skladu sa njegovim sadržajem.


V


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će ukupnu vrijednost projekta od cca. 1.400.000,00 KM sufinansirati u iznosu od 193.000,00 KM i to:

- 96.500,00 KM za 2003. godinu
- 96.500,00 KM za 2004. godinu.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša će koristeći postojeće kapacitete i opremu doprinijeti ''in kid'' za realizaciju projekta u iznosu od 40.000,00 KM (20.000,00 KM godišnje).


VI


Koordinacioni odbor za okoliš će entitetskim vladama podnijeti najmanje dva izvještaja o realizaciji LIFE projekta i to na kraju 2003. godine i završni izvještaj na kraju 2004. godine.


VII


Ova odluka objavit će se u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 698/02
23. decembra/prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.