Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE


I


Odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu vrši se na sljedeći način:
Umanjiti poziciju ''Bruto plaće i naknade'' za 15.750,00 KM, a povećati poziciju ''Doprinos poslodavca'' za isti iznos.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 696/02
27. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.