Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I ŠPORTA – FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA


I


Odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa – Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za ARSEVI.


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu vrši se na sljedeći način:
Umanjiti poziciju ''Ugovorene usluge'' Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okolice – Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša za 35.000,00 KM, a povećati poziciju ''Ugovorene usluge'' Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i športa – Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za isti iznos.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nuke, kulture i športa – Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 695/02
27. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.