Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA VOJSKU FEDERACIJE


I


Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Vojsku Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na način kako je prikazano u daljnjem tekstu.

1. Bruto plaće i naknade u iznosu od 6.328.305,93 KM terete slijedeće pozicije Vojske Federacije:
- naknade troškova zaposlenih u iznosu od 3.457.364,67 KM.
- Izdaci za energiju u iznosu od 29.366,99 KM
- izdaci za komunalne usluge u iznosu od 231,27 KM
- nabava materijala u iznosu od 237,40 KM
- izdaci za usluge prijevoza i goriva u iznosu od 314.526,95 KM
- unajmljivanje imovine i opreme u iznosu od167.410,00 KM
- izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 238,03 KM
- izdaci osiguranja i bankarskih usluga u iznosu od 46.427,60 KM
- nabava građevina u iznosu od 326.309,14 KM
- nabava opreme u iznosu od 266.609,87 KM
- rekonstrukcija i održavanje u iznosu od 614.371, 87 KM i slijedeće pozicije Federalnog ministarstva obrane – Federalnog ministarstva odbrane.
- naknade troškova zaposlenih u iznosu od 398.991,63 KM
- izdaci za energiju u iznosu od 31.593,50 KM
- izdaci za komunalne usluge u iznosu od 0,49 KM
- izdaci za usluge prijevoza i goriva u iznosu od 369.644,80 KM
- unajmljivanje imovine i opreme u iznosu od 25.171, 12 KM
- izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 0,01 KM
- izdaci osiguranja i bankarskih usluga u iznosu od 172.732,73 KM
- nabava opreme u iznosu od 7.032,87 KM
- rekonstrukcija i i investiciono održavanje u iznos od 99.999,99 KM

2. Doprinosi poslodavca u iznosu od 1.369.967,04 KM terete poziciju Izdaci
energiju u istom iznosu.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Vojska Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 694/02
27. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.