Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA VOJSKU FEDERACIJE


I


Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Vojsku Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na način kako je prikazano u daljem tekstu.

1. Bruto plaće i naknade u iznosu od 6.328.305,93 KM terete slijedeće pozicije Vojske Federacije:
- naknade troškova zaposlenih u iznosu od 3.457.364,67 KM.
- Izdaci za energiju u iznosu od 29.366,99 KM
- izdaci za komunalne usluge u iznosu od 231,27 KM
- nabavka materijala u iznosu od 237,40 KM
- izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 314.526,95 KM
- unajmljivanje imovine i opreme u iznosu od 167.410,00 KM
- izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 283,03 KM
- izdaci osiguranja i bankarskih usluga u iznosu od 46.427,60 KM
- nabavka građevina u iznosu od 326.309,14 KM
- nabavka opreme u iznosu od 266.609,87 KM
- rekonstrukcija i održavanje u iznosu od 614.371, 87 KM i slijedeće pozicije Federalnog ministarstva odbrane – Federalnog ministarstva obrane.
- naknade troškova zaposlenih u iznosu od 398.991,63 KM
- izdaci za energiju u iznosu od 31.593,50 KM
- izdaci za komunalne usluge u iznosu od 0,49 KM
- izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 369.644,80 KM
- unajmljivanje imovine i opreme u iznosu od 25.171, 12 KM
- izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 0,01 KM
- izdaci osiguranja i bankarskih usluga u iznosu od 172.732,73 KM
- nabavka opreme u iznosu od 7.032,87 KM
- rekonstrukcija i investiciono održavanje u iznos od 99.999,99 KM

2. Doprinosi poslodavca u iznosu od 1.369.967,04 KM terete poziciju Izdaci energiju u istom iznosu.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Vojska Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 694/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.