Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNO MINISTARSTVO OBRANE – FEDERALNO MINISTARSTVO ODBRANE


I


Federalnom ministarstvu obrane – Federalnom ministarstvu odbrane odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnju preraspodjelu izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo obrane – Federalno ministarstvo odbrane vršimo na način kako je prikazano u daljnjem tekstu.

1. Bruto plaće i naknade u iznosu od 1.649,45 KM terete poziciju
''Naknade troškova uposlenih'' u istom iznosu.
2. Doprinosi poslodavcu u iznosu od 162.549,55 KM terete poziciju
''Naknade troškova uposlenih'' u istom iznosu.
3. Putni troškovi u iznosu od 167.023,17 KM terete poziciju ''Naknade
troškova uposlenih'' u istom iznosu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo obrane – Federalno ministarstvo odbrane i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 693/02
27. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.