Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNO MINISTARSTVO ODBRANE – FEDERALNO MINISTARSTVO OBRANE


I


Federalnom ministarstvu odbrane – Federalnom ministarstvu obrane odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnju preraspodjelu izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo odbrane – Federalno ministarstvo obrane vršimo na način kako je prikazano u daljem tekstu.

1. Bruto plaće i naknade u iznosu od 1.649,45 KM terete poziciju
''Naknade troškova uposlenih'' u istom iznosu.
2. Doprinosi poslodavcu u iznosu od 162.549,55 KM terete poziciju
''Naknade troškova uposlenih'' u istom iznosu.
3. Putni troškovi u iznosu od 167.023,17 KM terete poziciju ''Naknade
troškova uposlenih'' u istom iznosu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo odbrane – Federalno ministarstvo obrane i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 693/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.