Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA ARHIV FEDERACIJE


I


Arhivu federacije odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Arhiv federacije se vrši na sljedeći način:

1. Bruto plaće i naknade u iznosu od 12.003,00 KM terete slijedeće pozicije:
''Naknada troškova zaposlenih'' u iznosu od 4.335,00 KM, ''Izdaci za energiju'' u iznosu od 2.000,00 KM, ''Izdaci za komunalne usluge'' u iznosu od 2.000,00 KM i ''Usluge prijevoza i goriva'' u iznosu od 3.668,00 KM.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Arhiv federacije i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 692/02
27. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.