Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA-FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA


I


Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalno ministarstvo za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata se vrši na slijedeći način:

1. Transferi pojedincima u iznosu od 64.000,00 KM terete poziciju ''Ugovorene usluge'' u istom iznosu.
2. Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 5.000,00 KM tereti poziciju ''Putni troškovi'' u istom iznosu.
3. Nabavka materijala u iznosu od 4.000,00 KM tereti poziciju ''Putni troškovi'' za isti iznos.
4. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 5.000,00 KM terete poziciju ''Putni troškovi'' u istom iznosu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalno ministarstvo za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljvanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 689/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.