Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA


I


Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Iz unutarnje preraspodjele izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija se obezbjeđuju sredstva za izmirenje duga prema Mađarskim željeznicama, na slijedeći način:

1. Povećavaju se sredstva Federalnog ministarstva prometa i komunikacija na poziciji ''Otplata duga'' za iznos od 368.350,00 KM na teret pozicije ''Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode'' na razdjelu Federalna uprava za civilnu zaštitu u istom iznosu..


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 688/02
27. prosinca 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.