Na temelju članka 32. stavak 1. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 16. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 18/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i športa-federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta, donosi


O D L U K U
O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE
REZERVE IZ PRORAČUNA FEDERACIE
BOSNE I HERCEGOVINE


I


Odobrava se izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 18/01), u iznosu od 95.000,00 KM, za izradu Programa trajne zaštite sa principima i metodološkim postupkom rekonstrukcije manastira Žitomislići kod Mostara.


II


Sredstva u iznosu od 95.000,00 KM, će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine doznačiti Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa BiH, za izradu Programa iz točke I ove odluke, na račun VOLKSBANK 140-101-0000-7963/06.


III


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 690/01
5. studenoga 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.