Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA –
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA


I


Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutrašnja preraspodjelu izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova – Federalno ministarstvo unutarnjih poslova se vrši na slijedeći način:

1. Umanjujemo poziciju ''Nabava opreme'' policijska i KDZ oprema u iznosu od 150.000,00 KM i poziciju ''Nabava opreme-laboratorijska oprema'' u iznosu od 40.000,00 KM, a povećavamo poziciju ''Nabava materijala'', za 190.000,00 KM.
2. Umanjujemo poziciju ''Nabava opreme-laboratorijska oprema'' u iznosu od 50.000,00 KM, a povećavamo poziciju ''Izdaci za usluge prijevoza i goriva'', za isti iznos.
3. Umanjujemo poziciju ''Nabava opreme-laboratorijska oprema'' u iznosu 3.000,00 KM, a povećavamo poziciju ''Unajmljivanje imovine i opreme'', za isti iznos.
4. Umanjujemo poziciju ''Nabava opreme-prevozna oprema motornih vozila'' u iznosu 58.000,00 KM, a povećavamo poziciju ''Izdaci za tekuće održavanje'', za isti iznos od 53.000,00 KM i ''Nabava opreme kancelarijska-uredska oprema'' za 5.000,00 KM.
5. Umanjujemo poziciju ''Nabava opreme – mašine, uređaji i alati'' u iznosu 18.000,00 KM, a povećavamo poziciju ''Izdaci osiguranja i bankarskih usluga'', za isti iznos.
6. Umanjujemo poziciju ''Nabava opreme-laboratorijska oprema'' u iznosu 15.000,00 KM, a povećavamo poziciju ''Nabava opreme-kancelarijska oprema'', za isti iznos.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova – Federalno ministarstvo unutarnjih poslova i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 687/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.