Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU
ZA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA –
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA


I


Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija odobrava se unutrašnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02 i 33/02).


II


Unutrašnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija se vrši na slijedeći način:

1. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 17.000,00 KM terete poziciju ''Putni troškovi'' u istom iznosu.
2. Izdaci za ugovorene usluge u iznosu od 191.000,00 KM terete pozicije ''Putni troškovi'' u iznosu od 20.000,00 KM, ''Izdaci za energiju'' u iznosu od 26.000,00 KM, ''Izdaci za komunalne usluge'' u iznosu od 10.000,00 KM, ''Bruto plaće i naknade'' u iznosu od 60.000,00 KM, ''Naknade troškova zaposlenih'' u iznosu od 65.000,00 KM i ''Izdaci za usluge prevoza'' u iznosu od 10.000,00 KM.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 686/02
27. decembra 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.